B

ij Pakhuis De Zwijger is een programma terug tekijken over racisme in data en digitalisering. Hieronder de aankondiging vanhet programma.

Door de toeslagen affaire is het duidelijk gewordendat het van groot belang is dat we zorgvuldig omgaan met data en de toepassingvan algoritmes bij overheid en instituties. Hierbij omschreef Marnix van Rij ineen brief aan de Tweede kamer dat er sprake was van “institutioneel racisme”vanuit de overheid tijdens de toeslagen affaire. We zien momenteel een enormetoename van digitalisering van data en daarmee een vergrote inzet vanalgoritmes. Maar wat voor consequenties hebben deze ontwikkelingen voor mensenvan kleur in Nederland die worden gecategoriseerd als ‘risico profiel’. Tijdensdit programma reflecteren we op de gevaren van digitalisering en algoritmeswanneer het gaat om institutioneel racisme. Niet alleen bij de overheid maarook bij banken, de veiligheidsindustrie and bij het anti-terrorisme beleid. Ditzullen we doen met maatschappelijke organisaties, onderzoekers en activisten.

https://dezwijger.nl/programma/racisme-in-data-en-digitalisering