H

et kabinet heeft lijn aangebracht in zijn diverse data-ethische initiatieven. Het resultaat is een Beleidsagenda Normering en Toezicht Algoritmen.

De beleidsagenda bevat de onderstaande acties.

  1. Aanpakken van twee juridische knelpunten: creëren van een grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens met het oog op het voorkomen van discriminatie in algoritmische modellen, en onderzoeken hoe de invulling van het begrip ‘persoonsgegeven’ verandert door nieuwe technische mogelijkheden waarmee eerder anonieme gegevens toch tot individuen kunnen worden herleid.
  2. Actief bijdragen aan de ontwikkeling en uitwerking van verwachte Europese initiatieven op dit gebied.
  3. Zorgen dat er voldoende wettelijke waarborgen zijn voor de inzet van algoritmen.
  4. Uitdragen en doorontwikkelen van de richtlijnen voor data-analyse door de overheid.
  5. Vinden van een passend instrument voor overheden om transparant te zijn over de inzet van algoritmen.
  6. Ontwikkelen en toepassen van instrumenten die helpen bij het nakomen van  relevante wettelijke verplichtingen en die (daarmee) helpen om AI en algoritmen op verantwoorde wijze in te zetten.
  7. (Blijven) ondersteunen van mensgerichte AI en verantwoorde inzet van algoritmen  via onderzoeken experimenten.
  8. Versterken van de integraliteit van het toezicht op algoritmen, met als doel één consistent toezichtskader voor overheidsorganisaties die algoritmen inzetten.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z10411&did=2021D22770